ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Monty Kutyaiskola (nyilvántartási szám: PE-07/ÉÁO2/01614-1/2020.; székhely: 1171 Budapest, Írás u. 12; továbbiakban: Monty Kutyaiskola) által üzemeltetett www.allatpanzio.com weboldal alatt igénybe vehető Kutyaiskolai szolgáltatások feltételeit, illetve a szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) és a Monty Kutyaiskola között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési feltételeket. 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Monty Kutyaiskola és a Fogyasztó között online úton létrejött jogviszonyra. 

  I. A Monty Kutyaiskola ADATAI

Név: Monty Kutyaiskola
Székhely: H- 1171 Budapest, Írás u. 12.
Adószám: 56570551-1-42
Telefon: +36 70 595-6931
E-mail: montyallatpanzio@gmail.ccom
Web: www.allatpanzio.com
Képviselő: Márton Tamás 

  II. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY, AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Monty Kutyaiskola -ra, valamint az Monty Kutyaiskola által üzemeltetett www.allatpanzio.com weboldal alatt létrejövő jogviszonyokra a Fogyasztóval.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, amely 2022. November 11. napjától érvényes.
 3. A Fogyasztó a Monty Kutyaiskola -val szerződést köt elektronikus úton a jelen ÁSZF tartalmi rendelkezéseire figyelemmel. A Monty Kutyaiskola weboldalán keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, utólagosan nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik. A szerződés létrejöttét az elektronikusan rögzített jelentkezési adatok igazolják. A létrejövő szerződés a Fogyasztó vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után.

  

III. A Monty Kutyaiskola SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Az Monty Kutyaiskola szolgáltatásainak tartalma minden Fogyasztó számára elérhető regisztráció nélkül.
 2. A Fogyasztó a kiválasztott tanfolyamra és a tervezett időpontra kattintva adhatja meg a jelentkezéshez szükséges adatokat.
 3. A Fogyasztó köteles a jelentkezéshez szükséges adatok tekintetében valós és érvényes adatokat megadni.4. A jelentkezés feltétele az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató és a Házirend elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató” és „Házirend” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Küldés” linkre történt kattintással Fogyasztó kijelenti, hogy az ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató és a Házirend elolvasásra került, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, a GDPR tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és megadja a szükséges hozzájárulását. 
 4. A jelentkezés véglegesítését követően a Monty Kutyaiskola a Fogyasztó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld.
 5. A Fogyasztó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Monty Kutyaiskola kizárja felelősségét, amennyiben a Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 6. A Monty Kutyaiskola -át a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 7. A Fogyasztó a Monty Kutyaiskola által üzemeltetett a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Monty Kutyaiskola nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

  IV. A Monty Kutyaiskola ÁLTA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

 1. A Monty Kutyaiskola által nyújtott szolgáltatások jellemzői, részletei, árai, valamint az azzal kapcsolatos minden egyéb feltétel és információ a Monty Kutyaiskola által működtetett weblapon kerül feltüntetésre, amelyen keresztül a Fogyasztó tájékozódhat.
 2. Abban az esetben, ha a Fogyasztónak bármilyen szolgáltatással kapcsolatosan kérdése merülne fel, a Monty Kutyaiskola e-mail elérhetőségére írva további információt és felvilágosítást kaphat.
 3. A Monty Kutyaiskola vállalja, hogy amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre a Fogyasztót teljeskörűen tájékoztatja az akcióról és annak pontos időtartamáról a weboldalon keresztül.
 4. Abban az esetben, ha bármilyen informatikai hiba és/vagy mulasztás következtében a Monty Kutyaiskola által feltüntetett árnál alacsonyabb ár kerül visszaküldésre a Fogyasztó részére, úgy feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 5. A Monty Kutyaiskola rögzíti, hogy az általa nyújtott szolgáltatások (tanfolyamok, workshopok és foglalkozások) Fogyasztó által történő teljesítésével a Fogyasztó képesítést nem szerez tekintettel arra, hogy a Monty Kutyaiskola által nyújtott szolgáltatás nem minősül jogszabályban meghatározott akkreditált képzésnek (felnőttképzés), így a szolgáltatás teljesítésével a Monty Kutyaiskola csak azt igazolja, hogy a Fogyasztó az általa – a felelős kutyatartással kapcsolatos know-how-t – megfelelően elsajátította.

  V. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

A Monty Kutyaiskola által működtetett www.allatpanzio.com weboldalon feltüntetett szolgáltatásokra vonatkozó szerződés kötése online felületen, elektronikus úton leadott jelentkezés útján lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2. A Fogyasztó az egyes szolgáltatások megrendelésénél különböző információkat ad meg, többek között az neve, email címe, kutya neve, fajtája, életkora, időpontot választ, tanfolyamoknál, kedvezmények érvényesítése.
3. A Fogyasztóval egyeztetni szükséges a szolgáltatás ellenértékének a megtérítésére vonatkozó a fizetési módot. A Monty Kutyaiskola készpénzes, átutalásos és bankkártyás fizetési módot biztosít a Fogyasztó részére az alábbiak szerinti:
– Fizetés készpénzben: a Fogyasztó a szolgáltatás díját szolgáltatás igénybevételekor a helyszínén teljesíti készpénzben.
– Átutalásos fizetés: a Fogyasztó a szolgáltatás megrendelése során a Monty Kutyaiskola által visszaigazolt, annak feltételei szerint köteles a szolgáltatás díjtát megfizetni.

– Bankkártyás fizetés: a Fogyasztó a szolgáltatás díját szolgáltatás igénybevételekor a helyszínén teljesíti bankkártyával.

4. Az adatok megadását követően a Fogyasztó a ”Küldés” gombra kattintva tudja elküldeni jelentkezését. Adatbeviteli hiba esetén a Fogyasztónak a jelentkezési folyamat lezárását követően e-mailben van lehetősége az adatok javítására.
5. A Fogyasztó a jelentkezését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Monty Kutyaiskola -hoz nem érkezik meg, úgy a Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.
6. A szerződés az elektronikus úton küldött visszaigazolás Fogyasztó részére történő megérkezésével jön létre. 

  VI. ELÁLLÁS

 1. A Monty Kutyaiskola által működtetett weboldalon keresztül kötött szerződés esetén a Fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog. A befizetett foglaló összegéből 2500 Ft kezelési költség levonásra kerül.
 2. A Fogyasztót megilleti az elállási jog a Monty Kutyaiskola által nyújtott szolgáltatás megkezdéséig. 
 3. A Monty Kutyaiskola szolgáltatásának megkezdett időpontja előtt számított 14 napon belüli elállási jog indoklással, úgy hogy a befizetett foglaló nem, csak az azon felül befizetett összeg jár vissza. Ha csak a foglaló volt befizetve, nem jár vissza a Fogyasztónak az összeg.
 4. A nyilatkozatot a Monty Kutyaiskola I. fejezetben megjelölt címére kell írásban eljuttatni.
  A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 5. A Monty Kutyaiskola az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríti az esetlegesen már kifizetett összeget a Fogyasztó részére, amennyiben a szolgáltatást még nem kezdte meg.
 6. A Monty Kutyaiskola a fentieknek megfelelő elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljes mértékben téríti vissza kivéve, ha a Fogyasztó a jelen fejezet 1. pontja szerint a szolgáltatás teljesítését megkezdte. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Monty Kutyaiskola a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 7. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás megkezdését követően, ha a Monty Kutyaiskola a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás megkezdését követően felmondási jogát elveszíti. A szolgáltatás megkezdését követően sem a foglaló összegét, sem a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.

  VII. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Védjegytv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Monty Kutyaiskola weboldalán megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Monty Kutyaiskola, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Monty Kutyaiskola, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Fogyasztó és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
 2. A weboldal bármilyen tartalmának átvételével az átvevő tudomásul veszi, hogy 5.000,- Ft+ ÁFA/nap díjazás megtérítésének ellenében használja a tartalmat, kivéve az erre vonatkozó külön megegyezéssel vagy írásos engedéllyel rendelkezőt.

  

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 1. Panaszkezelés
  1.1. Amennyiben a Monty Kutyaiskola ügyfélszolgálata útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adni a megkeresésére, úgy a Fogyasztó az észrevételeit és panaszait megírhatja a Monty Kutyaiskola elérhetőségeire, amely egyben a panaszügyintézés helye is. A Monty Kutyaiskola kéri a Fogyasztót, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatnál folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.
  1.2. A Monty Kutyaiskola a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját írásban megindokolja.
  1.4. A panasz elutasítása esetén a Monty Kutyaiskola a Fogyasztó írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyaszt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Monty Kutyaiskola a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.
  1.5. A Monty Kutyaiskola a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
  2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
  2.1. Amennyiben a Monty Kutyaiskola és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
  2.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;
  2.3. Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével és biztonságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 2166
Telefon: +36 1 488 2131 

2.4. Bírósági eljárás. A Fogyasztó a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. 

IX. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
– a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 

  X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Monty Kutyaiskola az online szolgáltatás megrendelés folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Fogyasztó személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Monty Kutyaiskola azokat a fenti módon kezelje.
 2. A Monty Kutyaiskola jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.
 3. A Monty Kutyaiskola Magyarországon nyilvántartásba vett és székhellyel bíró vállalkozás, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.
 4. A jelen ÁSZF-fel vagy a szolgáltatással kapcsolatos, továbbá a Monty Kutyaiskola által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Monty Kutyaiskola és a Fogyasztó kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

  

Kelt: Budapest, 2022. November 11.